دفتر پخش سایر محصولات لبنی

آدرس : مشھد – مفتح غربی ۴۳ – پلاک ۴۲
کد پستی : ۹۱۵۸۷۹۷۸۹۵
۰۵۱۳۲۵۶۲۵۶۶ – ۰۵۱۳۲۵۶۰۰۰۶ – تلفن : ۰۵۱۳۲۵۷۷۴۰۰

Tosearooz.irankhorram@gmail.com :ایمیل

۷۴۹۷۵ : شماره ثبت

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۶۷۶۴۲۶

کارخانه و دفتر پخش کره

 آدرس : تهران کیلومتر ۸ جاده مخصوص کرج ضلع جنوب بعد از شرکت تهران دیزل . خیابان ۱۶ خیابان ۱ انتهای خیابان سمت راست پلاک ۳۳۳

کد پستی : ۱۳۸۹۷۹۵۷۱۱
تلفن : ۰۲۱۴۴۵۰۳۸۲۱
نمابر: ۰۲۱۴۴۵۰۳۷۸۵
info@irankhorram.com :ایمیل

دفتر پخش سایر محصولات لبنی

آدرس : مشھد – مفتح غربی ۴۳ – پلاک ۴۲
کد پستی : ۹۱۵۸۷۹۷۸۹۵
۰۵۱۳۲۵۶۲۵۶۶ – ۰۵۱۳۲۵۶۰۰۰۶ – تلفن : ۰۵۱۳۲۵۷۷۴۰۰

Tosearooz.irankhorram@gmail.com :ایمیل

۷۴۹۷۵ : شماره ثبت

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۶۷۶۴۲۶

برای انتقادات ، پیشنهادات و خرید محصولات لبنی ایران خرم از طریق فرم زیر با درج مشخصات ، تلفن تماس و نام شهر خود اقدام نمایید